Model Study of Transition from Impulsive to Steady-State Reconnection

Stefan Posratschnig, Vladimir Semenov, Igor Kubyshkin, Martin Heyn

Publikation: KonferenzbeitragPoster

Suchergebnisse