The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results

Kristan Matej, Jiři Matas, Aleš Leonardis, Michael Felsberg, Luka Čehovin, Gustavo Fernández, Tomáš Vojíř, Gustav Häger, Georg Nebehay, Roman Pflugfelder, Abhinav Gupta, Adel Bibi, Alan Lukežič, Alvaro Garcia-Martin, Alfredo Petrosino, Amir Saffari, Andrés Solís Montero, Anton Varfolomieiev, Atilla Baskurt, Baojun Zhao & 107 Sonstige Bernard Ghanem, Brais Martinez, Byeong Ju Lee, Bohyung Han, Chaohui Wang, Christophe Garcia, Chunyuan Zhang, Cordelia Schmid, Dacheng Tao, Daijin Kim, Dafei Huang, Danil Prokhorov, Dawei Du, Dit-Yan Yeung, Eraldo Ribeiro, Fahad Shahbaz Khan, Fatih Porikli, Filiz Bunyak, Gao Zhu, Guna Seetharaman, Hilke Kieritz, Hing Tuen Yau, Hongdong Li, Honggang Qi, Horst Bischof, Horst Possegger, Hyemin Lee, Hyeonseob Nam, Ivan Bogun, Jae-chan Jeong, Jae-il Cho, Jae-Yeong Lee, Jianke Zhu, Jianping Shi, Jiatong Li, Jiaya Jia, Jiayi Feng, Jin Gao, Jin Young Choi, Ji-Wan Kim, Jochen Lang, Jose M. Martinez, Jongwon Choi, Junliang Xing, Kai Xue, Kannappan Palaniappan, Karel Lebeda, Karteek Alahari, Ke Gao, Kimin Yun, Kin Hong Wong, Lei Luo, Liang Ma, Lipeng Ke, Longyin Wen, Luca Bertinetto, Mahdieh Pootschi, Mario Maresca, Martin Danelljan, Mei Wen, Mengdan Zhang, Michael Arens, Michel Valstar, Ming Tang, Ming-Ching Chang, Muhammad Haris Khan, Nana Fan, Naiyan Wang, Ondrej Miksik, Philip Torr, Qiang Wang, Rafael Martin-Nieto, Rengarajan Pelapur, Richard Bowden, Robert Laganière, Salma Moujtahid, Sam Hare, Simon Hadfield, Siwei Lyu, Siyi Li, Song-Chun Zhu, Stefan Becker, Stefan Duffner, Stephen Hicks, Stuart Golodetz, Sunglok Choi, Tianfu Wu, Thomas Mauthner, Tony Pridmore, Weiming Hu, Wolfgang Hübner, Xiaomeng Wang, Xin Li, Xinchu Shi, Xu Zhao, Xue Mei, Yao Shizeng, Yang Hua, Yang Li, Yang Lu, Yuezun Li, Zhaoyun Chen, Zehua Huang, Zhe Chen, Zhe Zhang, Zhenyu He, Zhibin Hong

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in einem KonferenzbandForschungBegutachtung

Originalspracheenglisch
TitelWorkshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV)
Herausgeber (Verlag).
PublikationsstatusAngenommen/In Druck - 2015

Fields of Expertise

  • Information, Communication & Computing

Dies zitieren

Matej, K., Matas, J., Leonardis, A., Felsberg, M., Čehovin, L., Fernández, G., ... Hong, Z. (Angenommen/Im Druck). The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results. in Workshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV) ..

The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results. / Matej, Kristan; Matas, Jiři; Leonardis, Aleš; Felsberg, Michael; Čehovin, Luka; Fernández, Gustavo; Vojíř, Tomáš; Häger, Gustav; Nebehay, Georg; Pflugfelder, Roman; Gupta, Abhinav; Bibi, Adel; Lukežič, Alan; Garcia-Martin, Alvaro; Petrosino, Alfredo; Saffari, Amir; Montero, Andrés Solís; Varfolomieiev, Anton; Baskurt, Atilla; Zhao, Baojun; Ghanem, Bernard; Martinez, Brais; Lee, Byeong Ju; Han, Bohyung; Wang, Chaohui; Garcia, Christophe; Zhang, Chunyuan; Schmid, Cordelia; Tao, Dacheng; Kim, Daijin; Huang, Dafei; Prokhorov, Danil; Du, Dawei; Yeung, Dit-Yan; Ribeiro, Eraldo; Khan, Fahad Shahbaz; Porikli, Fatih; Bunyak, Filiz; Zhu, Gao; Seetharaman, Guna; Kieritz, Hilke; Yau, Hing Tuen; Li, Hongdong; Qi, Honggang; Bischof, Horst; Possegger, Horst; Lee, Hyemin; Nam, Hyeonseob; Bogun, Ivan; Jeong, Jae-chan; Cho, Jae-il; Lee, Jae-Yeong; Zhu, Jianke; Shi, Jianping; Li, Jiatong; Jia, Jiaya; Feng, Jiayi; Gao, Jin; Choi, Jin Young; Kim, Ji-Wan; Lang, Jochen; Martinez, Jose M.; Choi, Jongwon; Xing, Junliang; Xue, Kai; Palaniappan, Kannappan; Lebeda, Karel; Alahari, Karteek; Gao, Ke; Yun, Kimin; Wong, Kin Hong; Luo, Lei; Ma, Liang; Ke, Lipeng; Wen, Longyin; Bertinetto, Luca; Pootschi, Mahdieh; Maresca, Mario; Danelljan, Martin; Wen, Mei; Zhang, Mengdan; Arens, Michael; Valstar, Michel; Tang, Ming; Chang, Ming-Ching; Khan, Muhammad Haris; Fan, Nana; Wang, Naiyan; Miksik, Ondrej; Torr, Philip; Wang, Qiang; Martin-Nieto, Rafael; Pelapur, Rengarajan; Bowden, Richard; Laganière, Robert; Moujtahid, Salma; Hare, Sam; Hadfield, Simon; Lyu, Siwei; Li, Siyi; Zhu, Song-Chun; Becker, Stefan; Duffner, Stefan; Hicks, Stephen; Golodetz, Stuart; Choi, Sunglok; Wu, Tianfu; Mauthner, Thomas; Pridmore, Tony; Hu, Weiming; Hübner, Wolfgang; Wang, Xiaomeng; Li, Xin; Shi, Xinchu; Zhao, Xu; Mei, Xue; Shizeng, Yao; Hua, Yang; Li, Yang; Lu, Yang; Li, Yuezun; Chen, Zhaoyun; Huang, Zehua; Chen, Zhe; Zhang, Zhe; He, Zhenyu; Hong, Zhibin.

Workshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV). ., 2015.

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in einem KonferenzbandForschungBegutachtung

Matej, K, Matas, J, Leonardis, A, Felsberg, M, Čehovin, L, Fernández, G, Vojíř, T, Häger, G, Nebehay, G, Pflugfelder, R, Gupta, A, Bibi, A, Lukežič, A, Garcia-Martin, A, Petrosino, A, Saffari, A, Montero, AS, Varfolomieiev, A, Baskurt, A, Zhao, B, Ghanem, B, Martinez, B, Lee, BJ, Han, B, Wang, C, Garcia, C, Zhang, C, Schmid, C, Tao, D, Kim, D, Huang, D, Prokhorov, D, Du, D, Yeung, D-Y, Ribeiro, E, Khan, FS, Porikli, F, Bunyak, F, Zhu, G, Seetharaman, G, Kieritz, H, Yau, HT, Li, H, Qi, H, Bischof, H, Possegger, H, Lee, H, Nam, H, Bogun, I, Jeong, J, Cho, J, Lee, J-Y, Zhu, J, Shi, J, Li, J, Jia, J, Feng, J, Gao, J, Choi, JY, Kim, J-W, Lang, J, Martinez, JM, Choi, J, Xing, J, Xue, K, Palaniappan, K, Lebeda, K, Alahari, K, Gao, K, Yun, K, Wong, KH, Luo, L, Ma, L, Ke, L, Wen, L, Bertinetto, L, Pootschi, M, Maresca, M, Danelljan, M, Wen, M, Zhang, M, Arens, M, Valstar, M, Tang, M, Chang, M-C, Khan, MH, Fan, N, Wang, N, Miksik, O, Torr, P, Wang, Q, Martin-Nieto, R, Pelapur, R, Bowden, R, Laganière, R, Moujtahid, S, Hare, S, Hadfield, S, Lyu, S, Li, S, Zhu, S-C, Becker, S, Duffner, S, Hicks, S, Golodetz, S, Choi, S, Wu, T, Mauthner, T, Pridmore, T, Hu, W, Hübner, W, Wang, X, Li, X, Shi, X, Zhao, X, Mei, X, Shizeng, Y, Hua, Y, Li, Y, Lu, Y, Li, Y, Chen, Z, Huang, Z, Chen, Z, Zhang, Z, He, Z & Hong, Z 2015, The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results. in Workshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV). .
Matej K, Matas J, Leonardis A, Felsberg M, Čehovin L, Fernández G et al. The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results. in Workshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV). . 2015
Matej, Kristan ; Matas, Jiři ; Leonardis, Aleš ; Felsberg, Michael ; Čehovin, Luka ; Fernández, Gustavo ; Vojíř, Tomáš ; Häger, Gustav ; Nebehay, Georg ; Pflugfelder, Roman ; Gupta, Abhinav ; Bibi, Adel ; Lukežič, Alan ; Garcia-Martin, Alvaro ; Petrosino, Alfredo ; Saffari, Amir ; Montero, Andrés Solís ; Varfolomieiev, Anton ; Baskurt, Atilla ; Zhao, Baojun ; Ghanem, Bernard ; Martinez, Brais ; Lee, Byeong Ju ; Han, Bohyung ; Wang, Chaohui ; Garcia, Christophe ; Zhang, Chunyuan ; Schmid, Cordelia ; Tao, Dacheng ; Kim, Daijin ; Huang, Dafei ; Prokhorov, Danil ; Du, Dawei ; Yeung, Dit-Yan ; Ribeiro, Eraldo ; Khan, Fahad Shahbaz ; Porikli, Fatih ; Bunyak, Filiz ; Zhu, Gao ; Seetharaman, Guna ; Kieritz, Hilke ; Yau, Hing Tuen ; Li, Hongdong ; Qi, Honggang ; Bischof, Horst ; Possegger, Horst ; Lee, Hyemin ; Nam, Hyeonseob ; Bogun, Ivan ; Jeong, Jae-chan ; Cho, Jae-il ; Lee, Jae-Yeong ; Zhu, Jianke ; Shi, Jianping ; Li, Jiatong ; Jia, Jiaya ; Feng, Jiayi ; Gao, Jin ; Choi, Jin Young ; Kim, Ji-Wan ; Lang, Jochen ; Martinez, Jose M. ; Choi, Jongwon ; Xing, Junliang ; Xue, Kai ; Palaniappan, Kannappan ; Lebeda, Karel ; Alahari, Karteek ; Gao, Ke ; Yun, Kimin ; Wong, Kin Hong ; Luo, Lei ; Ma, Liang ; Ke, Lipeng ; Wen, Longyin ; Bertinetto, Luca ; Pootschi, Mahdieh ; Maresca, Mario ; Danelljan, Martin ; Wen, Mei ; Zhang, Mengdan ; Arens, Michael ; Valstar, Michel ; Tang, Ming ; Chang, Ming-Ching ; Khan, Muhammad Haris ; Fan, Nana ; Wang, Naiyan ; Miksik, Ondrej ; Torr, Philip ; Wang, Qiang ; Martin-Nieto, Rafael ; Pelapur, Rengarajan ; Bowden, Richard ; Laganière, Robert ; Moujtahid, Salma ; Hare, Sam ; Hadfield, Simon ; Lyu, Siwei ; Li, Siyi ; Zhu, Song-Chun ; Becker, Stefan ; Duffner, Stefan ; Hicks, Stephen ; Golodetz, Stuart ; Choi, Sunglok ; Wu, Tianfu ; Mauthner, Thomas ; Pridmore, Tony ; Hu, Weiming ; Hübner, Wolfgang ; Wang, Xiaomeng ; Li, Xin ; Shi, Xinchu ; Zhao, Xu ; Mei, Xue ; Shizeng, Yao ; Hua, Yang ; Li, Yang ; Lu, Yang ; Li, Yuezun ; Chen, Zhaoyun ; Huang, Zehua ; Chen, Zhe ; Zhang, Zhe ; He, Zhenyu ; Hong, Zhibin. / The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results. Workshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV). ., 2015.
@inproceedings{a596b941b33f41ebb660bef894d22840,
title = "The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results",
author = "Kristan Matej and Jiři Matas and Aleš Leonardis and Michael Felsberg and Luka Čehovin and Gustavo Fern{\'a}ndez and Tom{\'a}š Voj{\'i}ř and Gustav H{\"a}ger and Georg Nebehay and Roman Pflugfelder and Abhinav Gupta and Adel Bibi and Alan Lukežič and Alvaro Garcia-Martin and Alfredo Petrosino and Amir Saffari and Montero, {Andr{\'e}s Sol{\'i}s} and Anton Varfolomieiev and Atilla Baskurt and Baojun Zhao and Bernard Ghanem and Brais Martinez and Lee, {Byeong Ju} and Bohyung Han and Chaohui Wang and Christophe Garcia and Chunyuan Zhang and Cordelia Schmid and Dacheng Tao and Daijin Kim and Dafei Huang and Danil Prokhorov and Dawei Du and Dit-Yan Yeung and Eraldo Ribeiro and Khan, {Fahad Shahbaz} and Fatih Porikli and Filiz Bunyak and Gao Zhu and Guna Seetharaman and Hilke Kieritz and Yau, {Hing Tuen} and Hongdong Li and Honggang Qi and Horst Bischof and Horst Possegger and Hyemin Lee and Hyeonseob Nam and Ivan Bogun and Jae-chan Jeong and Jae-il Cho and Jae-Yeong Lee and Jianke Zhu and Jianping Shi and Jiatong Li and Jiaya Jia and Jiayi Feng and Jin Gao and Choi, {Jin Young} and Ji-Wan Kim and Jochen Lang and Martinez, {Jose M.} and Jongwon Choi and Junliang Xing and Kai Xue and Kannappan Palaniappan and Karel Lebeda and Karteek Alahari and Ke Gao and Kimin Yun and Wong, {Kin Hong} and Lei Luo and Liang Ma and Lipeng Ke and Longyin Wen and Luca Bertinetto and Mahdieh Pootschi and Mario Maresca and Martin Danelljan and Mei Wen and Mengdan Zhang and Michael Arens and Michel Valstar and Ming Tang and Ming-Ching Chang and Khan, {Muhammad Haris} and Nana Fan and Naiyan Wang and Ondrej Miksik and Philip Torr and Qiang Wang and Rafael Martin-Nieto and Rengarajan Pelapur and Richard Bowden and Robert Lagani{\`e}re and Salma Moujtahid and Sam Hare and Simon Hadfield and Siwei Lyu and Siyi Li and Song-Chun Zhu and Stefan Becker and Stefan Duffner and Stephen Hicks and Stuart Golodetz and Sunglok Choi and Tianfu Wu and Thomas Mauthner and Tony Pridmore and Weiming Hu and Wolfgang H{\"u}bner and Xiaomeng Wang and Xin Li and Xinchu Shi and Xu Zhao and Xue Mei and Yao Shizeng and Yang Hua and Yang Li and Yang Lu and Yuezun Li and Zhaoyun Chen and Zehua Huang and Zhe Chen and Zhe Zhang and Zhenyu He and Zhibin Hong",
year = "2015",
language = "English",
booktitle = "Workshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV)",
publisher = ".",

}

TY - GEN

T1 - The Visual Object Tracking VOT2015 challenge results

AU - Matej, Kristan

AU - Matas, Jiři

AU - Leonardis, Aleš

AU - Felsberg, Michael

AU - Čehovin, Luka

AU - Fernández, Gustavo

AU - Vojíř, Tomáš

AU - Häger, Gustav

AU - Nebehay, Georg

AU - Pflugfelder, Roman

AU - Gupta, Abhinav

AU - Bibi, Adel

AU - Lukežič, Alan

AU - Garcia-Martin, Alvaro

AU - Petrosino, Alfredo

AU - Saffari, Amir

AU - Montero, Andrés Solís

AU - Varfolomieiev, Anton

AU - Baskurt, Atilla

AU - Zhao, Baojun

AU - Ghanem, Bernard

AU - Martinez, Brais

AU - Lee, Byeong Ju

AU - Han, Bohyung

AU - Wang, Chaohui

AU - Garcia, Christophe

AU - Zhang, Chunyuan

AU - Schmid, Cordelia

AU - Tao, Dacheng

AU - Kim, Daijin

AU - Huang, Dafei

AU - Prokhorov, Danil

AU - Du, Dawei

AU - Yeung, Dit-Yan

AU - Ribeiro, Eraldo

AU - Khan, Fahad Shahbaz

AU - Porikli, Fatih

AU - Bunyak, Filiz

AU - Zhu, Gao

AU - Seetharaman, Guna

AU - Kieritz, Hilke

AU - Yau, Hing Tuen

AU - Li, Hongdong

AU - Qi, Honggang

AU - Bischof, Horst

AU - Possegger, Horst

AU - Lee, Hyemin

AU - Nam, Hyeonseob

AU - Bogun, Ivan

AU - Jeong, Jae-chan

AU - Cho, Jae-il

AU - Lee, Jae-Yeong

AU - Zhu, Jianke

AU - Shi, Jianping

AU - Li, Jiatong

AU - Jia, Jiaya

AU - Feng, Jiayi

AU - Gao, Jin

AU - Choi, Jin Young

AU - Kim, Ji-Wan

AU - Lang, Jochen

AU - Martinez, Jose M.

AU - Choi, Jongwon

AU - Xing, Junliang

AU - Xue, Kai

AU - Palaniappan, Kannappan

AU - Lebeda, Karel

AU - Alahari, Karteek

AU - Gao, Ke

AU - Yun, Kimin

AU - Wong, Kin Hong

AU - Luo, Lei

AU - Ma, Liang

AU - Ke, Lipeng

AU - Wen, Longyin

AU - Bertinetto, Luca

AU - Pootschi, Mahdieh

AU - Maresca, Mario

AU - Danelljan, Martin

AU - Wen, Mei

AU - Zhang, Mengdan

AU - Arens, Michael

AU - Valstar, Michel

AU - Tang, Ming

AU - Chang, Ming-Ching

AU - Khan, Muhammad Haris

AU - Fan, Nana

AU - Wang, Naiyan

AU - Miksik, Ondrej

AU - Torr, Philip

AU - Wang, Qiang

AU - Martin-Nieto, Rafael

AU - Pelapur, Rengarajan

AU - Bowden, Richard

AU - Laganière, Robert

AU - Moujtahid, Salma

AU - Hare, Sam

AU - Hadfield, Simon

AU - Lyu, Siwei

AU - Li, Siyi

AU - Zhu, Song-Chun

AU - Becker, Stefan

AU - Duffner, Stefan

AU - Hicks, Stephen

AU - Golodetz, Stuart

AU - Choi, Sunglok

AU - Wu, Tianfu

AU - Mauthner, Thomas

AU - Pridmore, Tony

AU - Hu, Weiming

AU - Hübner, Wolfgang

AU - Wang, Xiaomeng

AU - Li, Xin

AU - Shi, Xinchu

AU - Zhao, Xu

AU - Mei, Xue

AU - Shizeng, Yao

AU - Hua, Yang

AU - Li, Yang

AU - Lu, Yang

AU - Li, Yuezun

AU - Chen, Zhaoyun

AU - Huang, Zehua

AU - Chen, Zhe

AU - Zhang, Zhe

AU - He, Zhenyu

AU - Hong, Zhibin

PY - 2015

Y1 - 2015

UR - http://openaccess.thecvf.com/content_iccv_2015_workshops/w14/papers/Kristan_The_Visual_Object_ICCV_2015_paper.pdf

M3 - Conference contribution

BT - Workshop on the Visual Object Tracking Challenge (VOT, in conjunction with ICCV)

PB - .

ER -