Rare earth element geochemical characteristics of Xikuangshan-type antimony deposits in the central part of Hunan Province

Yan Tao, Jingfu Jin, Jianwu Tang, Lingjiao Zeng

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikel

Originalsprachechinesisch
Seiten (von - bis)303-307
FachzeitschriftCheng du li gong xue yuan xue bao : = Journal of Chengdu University of Technology
Jahrgang26
Ausgabenummer3
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1999

Dieses zitieren