Nanovlakna na bazi polisaharida s funkcijom osjetljivom na pH

Titel in Übersetzung: Nanovlakna na bazi polisaharida s funkcijom osjetljivom na pH (kroatisch)

Manja Kurečič*, Silvo Hribernik, Natalija Virant, Alenka Ojstršek, Majda Sfiligoj Smole, Karin Stana Kleinschek

*Korrespondierende/r Autor/-in für diese Arbeit

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelBegutachtung

Abstract

Svrha istraživanja je bila izraditi nanovlaknasti senzor na bazi polisaharida
(celuloznog acetata) za otkrivanje promjene pH-vrijednosti u području rane.
Za izradu nanovlakana od celuloznog acetata (CA) kao otapalo je korištena
octena kiselina, a vlakna su izrađena u uređaju za beziglično elektroispre-
danje. Duga CA vlakna jednolikih svojstava, promjera od 250 do 300 nm
dobivena su elektroispredanjem smjese 15 mas. % CA i 85 mas. % octene
kiseline uz dodatak halokromnog bojila (Bromocrezol Green). Dodatak Bro-
mocrezol Green bojila u masu za ispredanje nije utjecao na oblikovanje
vlakana. Analizom boje CIE sustavom karakterizirani su izrađeni nanovlak-
nasti senzori kako bi se ocijenila promjena boje uslijed promjene pH-vrijed-
nosti. Pri pH 4 i manje od 4 imaju žutu boju i tako simuliraju okolinu rane
koja je povoljna za zacjeljivanje rane, a plavu boju kada se izlože pH 9 i većoj
od 9 i tako simuliraju okolinu koja ometa zacjeljivanje rane (kronične, infi ci-
rane rane)
Titel in ÜbersetzungNanovlakna na bazi polisaharida s funkcijom osjetljivom na pH (kroatisch)
Originalsprachekroatisch
Seiten (von - bis)166-170
FachzeitschriftTekstil
Jahrgang65
Ausgabenummer5/6
PublikationsstatusVeröffentlicht - Juni 2016
Extern publiziertJa

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Nanovlakna na bazi polisaharida s funkcijom osjetljivom na pH (kroatisch)“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

Dieses zitieren