Modelling of wave mode conversion in fusion plasmas by the resonant layer method

D.L. Grekov, Martin Heyn, Ivan Borisovich Ivanov, Sergei Kasilov, Winfried Kernbichler, V.V. Olshansky

Publikation: KonferenzbeitragPoster

Suchergebnisse