Characterization of rat serum amyloid A4 (SAA4): A novel member of the SAA superfamily.

C Rossmann, C Windpassinger, D Brunner, A Kovacevic, N Schweighofer, R Malli, R Schuligoi, Andreas Prokesch, B Kluve-Beckerman, WF Graier, D Kratky, W Sattler, E Malle

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelBegutachtung

Filter
Abschlussdatum

Suchergebnisse