Cadmium(II) and zinc(II) azido complexes with different nuclearity and dimensionality

Franz-Andreas Mautner, Christian Berger, Merlin J. Dartez, Quang L. Nguyen, Julien Favreau, Salah S. Massoud

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelBegutachtung

Originalspracheenglisch
Seiten (von - bis)48-54
FachzeitschriftPolyhedron
Jahrgang69
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2014

Fields of Expertise

  • Advanced Materials Science

Dieses zitieren