3D Bloch-Siegert EPI B1+-mapping

Publikation: KonferenzbeitragAbstractForschungBegutachtung

Originalspracheenglisch
Seiten0926
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2019
VeranstaltungISMRM 27th Annual Meeting & Exhibition - Palais des congrès de Montréal, Montréal, Kanada
Dauer: 11 Mai 201916 Mai 2019
https://www.ismrm.org/19m/

Konferenz

KonferenzISMRM 27th Annual Meeting & Exhibition
KurztitelISMRM 2019
LandKanada
OrtMontréal
Zeitraum11/05/1916/05/19
Internetadresse

Dieses zitieren

Lesch, A. J., Aigner, C. S., Spann, S. M., Schlögl, M., & Stollberger, R. (2019). 3D Bloch-Siegert EPI B1+-mapping. 0926. Abstract von ISMRM 27th Annual Meeting & Exhibition, Montréal, Kanada.