3D Bloch-Siegert EPI B1+-mapping

Andreas Johann Lesch, Christoph Stefan Aigner, Stefan Manfred Spann, Matthias Schlögl, Rudolf Stollberger

Publikation: KonferenzbeitragAbstractBegutachtung

Originalspracheenglisch
Seiten0926
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2019
VeranstaltungISMRM 27th Annual Meeting & Exhibition - Palais des congrès de Montréal, Montréal, Kanada
Dauer: 11 Mai 201916 Mai 2019
https://www.ismrm.org/19m/

Konferenz

KonferenzISMRM 27th Annual Meeting & Exhibition
KurztitelISMRM 2019
Land/GebietKanada
OrtMontréal
Zeitraum11/05/1916/05/19
Internetadresse

Dieses zitieren