ξTauri: a unique laboratory to study the dynamic interaction in a compact hierarchical quadruple system

J. A. Nemravová, P. Harmanec, M. Brož, D. Vokrouhlický, D. Mourard, C. A. Hummel, Chris Cameron, Jaymie M. Matthews, C. T. Bolton, H. Božić, R. Chini, T. Dembsky, S. Engle, Chris Farrington, J. Grunhut, D. B. Guenther, E. F. Guinan, D. Korčáková, P. Koubský, R. KříčekRainer Kuschnig, P. Mayer, G. P. McCook, Anthony F.J. Moffat, N. Nardetto, A. Prša, J. Ribeiro, Jason F. Rowe, S.M. Rucinski, P. Škoda, M. Šlechta, I. Tallon-Bosc, V. Votruba, W. W. Weiss, M. Wolf, P. Zasche, R. T. Zavala

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelBegutachtung

Originalspracheenglisch
AufsatznummerA55
Seitenumfang47
FachzeitschriftAstronomy & Astrophysics
Jahrgang594
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016
Extern publiziertJa

Dieses zitieren