α/β Hydrolase Domain-Containing 6 (ABHD6) Degrades the Late Endosomal/Lysosomal Lipid Bis(monoacylglycero)phosphate

MA Pribasnig, I Mrak, GF Grabner, U Taschler, O Knittelfelder, B Scherz, T. Eichmann, C Heier, L Grumet, J Kowaliuk, M Romauch, S Holler, F Anderl, R Zimmermann

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikel

Originalspracheenglisch
Seiten (von - bis)29869-29881
FachzeitschriftThe Journal of Biological Chemistry
Jahrgang290
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2015

Fields of Expertise

  • Human- & Biotechnology

Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
  • My Favorites
  • Experimental

Dieses zitieren